Referat: Foreldrerådsmøte  Framnes Vidaregående Skule

Dato: Lørdag 27.okt.2012

Tilstede: Jeg ble «valgt « til referent etter at vi hadde gjennomgått hvem som var tilstede og har derfor ikke oversikt over hvem som ikke var tilstede.


Sak 0

Møte ble innledet med oppfølgingssaker fra forrige møte.

Leder for foreldrerådet valgt på konstitueringsmøte 18.aug har trukket seg.

Ny leder ble valgt : Eva Sandtorv, klasse 2C.

Referat og liste over foreldrerepresentanter (mailadresser) legges ut på foreldrefliken på Framnes sin hjemmeside.

Oppfordring fra foreldre om at småskader må repareres med en gang , har blitt fulgt opp av skolen. Se for øvrig sak om hærverk.


Saker som ble diskutert i klassesamlingene:

Sak.1. Leksetid er kl 16 – 18. Blir denne overholdt  og er det nok tid ?

- Stort sett ro i leksetiden på internatet, men tilsyn er nødvendig for å forebygge og ta bort uro med en gang. Noe utfordring med musikk, men mange elever bruker headsett.

- Tilsynet utføres av miljøarbeiderne.

- Tidspunkt og tidsrom ok, noen hjemmeboere kunne ønske senere leksetid for vanskelig å komme tilbake til skolen og delta i det sosiale senere på kvelden enn å bli igjen.

- Elevene kan også bruke biblioteket, bra !. Kommentar fra skolen om at også klasserommene er tilgjengelig og gode ”leksesteder”.

- Fremkom ønske om leksehjelp og økt tilgang til lærere i leksetiden. Skolen kommenterte at det var vanskelig å utvide arbeidstiden til lærer, men at det var satt opp faste timer til hjelp i skoletiden som elevene er kjent med og kan benytte.

- Det er elevenes ansvar at de utnytter leksetiden effektivt og overholder reglene. Skolen oppfordrer foreldre til å snakke med elevene om dette.

- Skolen oppfordrer til jevn jobbing, og prøveplan ligger på it`s learning


Sak 2. Hvor lenge utover kvelden skal elevene ha tilgang til internett?

- Dagens regler er internett til kl 23.30 i hverdager og kl 01.00 i helg.

- Ok tider, men det fremkom forslag fra flere klasser om kl 23.00 på hverdager. Da kan kompensasjonen være noe lenger tilgang i helgen.

- Frist på innleveringsoppgaver bør ikke være kl 24.00, settes tidligere på kvelden og i alle fall være innenfor tilgangstid.

- Under diskusjonen fremkom det at det ikke er gjennomført internatmøte. Det må gjennomføres, ref også sak 3 og 4.

 

Sak 3. Noen ønsker sovero fra kl 22.00. Hvordan få det til?

- Det legges ut lister på internatene ca kl 21.30. Dersom noen har gått til ro tidligere kan eleven henge ”gul lapp” som påføres listen av tilsynet slik at eleven kan gå til ro. Det skal være stille på internatet fra kl. 22.30 og sovero kl. 23.

- Internatet er lytt og støyen er knyttet til slamring med dører, musikk og ”skriking” fra tv stue (skrekk og gru, samt komedier setter lyd i seer J)

- Saken handler om at elevene må respektere reglene og hverandre. Det må jobbes med holdning og forståelse både fra hjemmet og fra skolen.

- Ber om at skolen kommer med en henstilling til elevene om at regelverket overholdes og at man tar hensyn til de som har gått tidlig til ro.

 

Sak 4. Hærverk – hvordan unngå, hvem tar kostnad og hvordan finne ut hvem som står bak?

- Skolen presiserer at dette ikke er et stort problem nå, men hensikten med saken er å være proaktiv og tenke forebygging, samt at dette temaet er lettere å diskutere i ”fredstid”.

- Dette dreier seg om holdning og respekt, må tas opp jevnlig med elevene, samt gjennomføre tilsyn på en måte som kan hindre (hyppig i perioder, ujevne tider etc?)

- Kan man bruke 3 klassinger som får et ansvar for tilsyn – betalt eller frivillig?

- Det ble kommentert at stjeling er et mulig større problem, f.eks mat i kjøleskap og klær fra vaskerommet.  Savner låsbare skap.Kan elevene få skap som kan låses til å oppbevare dyrt utstyr?

-Elevene må oppfordres jevnlig til å låse rommene.

-I dag er det ingen konsekvens hvis man blir tatt – og elevene beskytter hverandre.

-Det må skapes rom for at det er greit å gi beskjed om uhell.

- Ved skolestart gis elevene et skjema for utfylling for å angi mangler ved rommet. Dette må skolen gjøre foreldrene oppmerksom på.

- ”Husmor” må være tett på for å sørge for at elevene holder internatet ryddig og ihht regelverket. Foreldrene må kontaktes dersom eleven ikke følger internatreglene. Antall prikker kan f.eks tilgjengeliggjøres på skolearena. https://www.skolearena.no/vskole-sentral/servlet/start?orgkode=EX_DANIELSEN

- Internatkveld /møte må avholdes

- Oppfordrer skolen til å bruke morgensamlingene som påvirknings og informasjonsarena

- Kostnader – lite diskutert


Sak 5. Ønsker foreldrene bedre oversikt over fravær og vurdering?

- De fleste ønsker dette, men vil gjerne ha informasjon tilgjengelig ved behov. Trenger ikke mail eller sms hver gang eleven er borte.

- Ber skolen vurdere om skolearena (som det er lagt ut informasjon om på hjemmesiden) kan brukes.

 

Sak 6. Tur til utlandet -  inklusiv språktur

- Dette er alltid et vanskelig tema og svarene er delte fra klassene

- Konklusjon er at skolen vil gi tilbud om turer inklusiv spåk og at man avhengig av påmelding avgjør hva som blir gjennomført

 

Sak 7 Eventuelt

- Brann

Bekymringsmelding om at internatet ikke er ihht brannforskriftene og at elvene ikke kommer seg ut av bygget dersom det brenner i korridorene. Skolen svarte at internatet ikke har mangler ihht. forskriftene og at skolen er sertifisert i klasse 4 (hoteller er i klasse 6). Brannvesenet har nettopp gjennomført et tilsyn.

- Siste time fredag

Kommet forespørsel fra foreldre om skolen kan avslutte tidligere fredag. Noen elever må pga busstider ta fri siste time fredag når den skal hjem og dette medfører fravær. Dette er tatt opp tidligere, og skolen kan ikke gi timen fri. Er det langhelg/ferie blir det avsluttet tidligere.

- Klasser på tredje trinn ønsker seg mer variasjon i undervisningen fra lærernes side.

- Middagsservering

En elev har tatt opp at skolen er ferdig kl. 15:10 og middagsservering fram til 15:30 - ønsker denne forlenget til kl. 15:40. Skolen vil holde på praksisen om servering fram til kl. 15:30

- Kvelds ( denne rakk ikke refererenten å ta opp før jeg måtte gå ). Elever som kommer fra Bergen søndag kveld rekker ikke kveldsmaten. Er det mulig at kvelds søndag kan endres med 30 min?

- Matsalen Der er mye støy. Dette er under prosjektering og vil bli utbedret til sommeren med støydemping i taket.

- Kurs. Det har tidligere vært tilbudt kurs til elevene som våtkurs, kajakk kurs, dykkerkurs, livredningskurs .Det er ønskelig at det kan tilbys lignende kurs hvert år - og ikke bare tilfeldig noen år. I følge rektor kan det la seg gjøre - enten ved eksterne krefter eller at lærere tar seg betalt for den tiden.

- Integrering av hjemmeboere. Det er ikke alt hjemmeboerne får vite om av aktiviteter. Er det i skolens regi så skal de være kjent med dem. Dersom det er noe elevene drar i gang selv - som f.eks. filmkveld e.l., så må vi oppfordre elevene om at de husker også på hjemmeboerne.

Møtet slutt kl. 17:50.