Referat foreldrerådsmøte laurdag 16. aug. 2014


1A: Ruth Farnes, vara: Inger Bente Løvfall

1B: Anne Cecilie Skeidsvoll, vara: Jon Nedkvitne

1C: Trond Skutlaberg, vara: Egil Skodvin

2A: Nina Øvreås, vara: Alf Kristian

2B: Arne Johan Sæle, vara: Arne Fonnaland

2C: Julie Backer, vara: Oddvar Ulltang

3A: Sigurd Dahle, vara: Kurt Urhaug

3B: Mari Lotte Kjøll, vara Erling Husabø

3C: Anette Børnes, vara (ingen)


Frå skulen møtte rektor Harald Voster, inspektør Jostein Moldsvor og adm.medarbeidar Torunn N. Åsebø.


Sak 1 Konstituering:

Leiar: Julie Backer, nestleiar Anne Cecilie Skeidsvoll. (Inspektør Jostein Moldsvor skriv referat.)


Sak 2 Informasjon om ordninga for foreldreutvalet:

Rektor la fram «ordning for samarbeid mellom skule og heim». Ordninga vart drøfta.


Sak 3 Innspel frå klassane:

Fleire av representantane la fram ting som vart tatt opp på foreldremøta. Desse sakene vil administrasjonen arbeide vidare med.


Sak 4 Ønsker for foreldrerådsmøta:

1: I innkallingsbrevet til foreldrelaurdagen kan Framnes be om at spesielle saker blir tatt opp på klassemøta.


2: Foreldrerådsrepresentanten sender ein e-post til foreldra eit par veker før neste samling og spør om dei har saker som ein bør ta opp på klassemøta.


3: Leiaren for foreldrerådet sender ut ein e-post til foreldrerepresentantane med sakliste for møtet. Saklista blir utarbeida i samarbeid med rektor.Refr. Jostein Moldsvor