Framnes søkjer lærarar:

* Lærar i matematikk, fysikk og kjemi i 100 prosent stilling. Ein må kunne undervise i minst to av dei tre realfaga. Stillinga er i utgangspunktet for eitt skuleår, men kan gjerast fast.

* Lærar i kroppsøving og idrettsfag inntil 100 prosent stilling i eit års vikariat.

Framnes er ein kristen friskule. Som del i å oppfylle skulen si overordna målsetjng deltek alle lærarane ved skulen med andakt på morgonsamlinga. Lærarane deltek også i tilsynsordninga ved internatet.

Ynskjer du meir informasjon, ta kontakt med studieinspektør eller rektor på tlf. 56 55 05 04/56 55 05 02, epost studieinspektor@framnes.vgs.no / rektor@framnes.vgs.no

Send søknad til:

Styret for Framnes KVGS v/rektor, Vikøyvegen 280, 5600 Norheimsund

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju.

 

Søknadsfrist: 15. februar