Skip to content

Ordning for arbeidet med skulemiljøet

Mål

Alle elever skal ha et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger!

Delmål

Skolen vil oppnå dette ved å arbeide for at følgende handlingsrettede delmål blir oppfylt :

a)      Skolen arbeider systematisk med å kartlegge skolemiljøet og gjennomføre tiltak som fremmer helsen, miljøet og tryggheten til elevene.

b)     Skolen, elevene og de foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet.

c)      Alle som arbeider ved skolen, er gode rollemodeller som med omsorg og respekt gir elevene hjelp til å praktisere en atferd som ikke krenker andre.

d)     Det er synlig tilstedeværelse av ansatte på alle skolens arenaer.

e)     Alle som arbeider ved skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de griper inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig.

f)       Alle som arbeider ved skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

g)     Rektor sørger for at saken blir undersøkt når skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

h)     Når skolen enten gjennom egne undersøkelser eller fra henvendelser blir klar over at én eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, sørger rektor for, så langt det er mulig, at skolen iverksetter tiltak som fører til at eleven(e) får et trygt og godt skolemiljø.

i)       Både elever som forteller om krenkende ord og handlinger og elever som mistenkes for å ha utført krenkende handlinger, blir hørt.

j)       Foreldre/foresatte blir møtt med tillit og respekt.

k)      Når tiltak planlegges, er barnets beste retningsgivende for valg av tiltak.

Generelt

Alle tilsette og alle elevar har eit generelt ansvar for å vere med i å utvikle skulen sitt miljø på ein positiv måte. Særleg sentralt i arbeidet med utviklinga av skulemiljøet står skulen sitt sosialpedagogiske team og elevrådet. Enkelte saker vert også handsama i ressursteamet, t.d. saker som gjeld høgt fråvær. Skulen har internat. Sjølv om det strengt teke ikkje er ein del av skulen, veit me at det som skjer på internatet også influerer på skulemiljøet. Det er fleire miljøarbeidarar som har særlege oppgåver knytta til elevane si fritid gjennom heile året. Personalet på internatavdelinga gjennomfører årleg ein oppstartssamtale med elevane som bur på internatet der trivsel er eit av tema. Relevante opplysningar vert formidla vidare til skulen sitt sosialpedagogiske team. Det sosialpedagogiske teamet har etter planen møte ein gong i veka. Elevrådet og klassens time har møtetid annakvar veke. Ein gong i veka er det også klasselærarråd for to klassar. Rapportar og referat frå desse møta skal følgjast opp kontinuerleg. Om lag to gonger i halvåret er det Klasseteam som drøftar miljø, sosiale tiltak m.m. i klassa

Elevane er også representerte i skulen sitt arbeidsmiljøutval der dei kan uttale seg om forhold som gjeld elevane sitt skulemiljø. Arbeidsmiljøutvalet møtest fire gonger i året.

Det vert gjennomført to undersøkjingar i året der elevane også svarer på forhold som har med skulemiljøet å gjere. Den eine er Utdanningsdirektoratet si elevundersøkjing, og den andre er elevane si trivselsundersøkjing. Elevrådet får framlagt resultatet frå elevundersøkjinga og bedne om uttale. Elevrådet presenterer trivselsundersøkjinga for det pedagogiske personalet og andre aktuelle partar (som internatavdelinga, sospedteamet el.a.) Rektor og elevrådsleiar drøftar iverksetjing av tiltak som elevane kan gjennomføre sjølve.

Rutine

Møte på vekebasis

 • Sosialpedagogiskteam
 • Elevråd/klassens time
 • Klasselærarråd

August

 • Kontaktlærar gjennomfører startsamtale med alle elevane. I VG1 vert det også gjeve tilbod om startsamtale med både elev og føresette.
 • Møte mellom kontaktlærar og foreldra i klassen
 • Møte med foreldrerådsutvalet
 • Det vert arrangert sosiale aktivitetar for alle nye elevar første skuledag/-kveld
 • Det vert arrangert sosiale aktivitetar for alle elevar søndag i oppstartshelga
 • Nye elevar vert invitert heim til personalet ein kveld den første skuleveka
 • Skuletur for alle elevane første skuleveka

September/oktober

 • Internatavdelinga gjennomfører trivsels- og bli-kjent-samtalar med internatelevane
 • Møte i arbeidsmiljøutvalet
 • Møte i Klasseteam
 • Møte mellom leiarane i elevrådet og rektor/skuleleiinga

Oktober

 • Elevrådet si trivselsundersøkjing

November

 • Møte mellom kontaktlærar og foreldra i klassen
 • Kontaktlærar gjennomfører utviklingssamtale med eleven VG1, VG2, VG3
 • Kontaktlærar gjennomfører samtale med elev og føresette VG1, VG2, VG3
 • Møte med foreldrerådsutvalet
 • Elevundersøkjinga
 • Møte i arbeidsmiljøutvalet
 • Møte i Klasseteam

Februar

 • Kontaktlærar gjennomfører utviklingssamtale med eleven VG1, VG2, VG3
 • Kontaktlærar gjennomfører samtale med elev og føresette VG1, VG2, VG3
 • Møte mellom kontaktlærar og foreldra i klassen
 • Møte med foreldrerådsutvalet
 • Møte i arbeidsmiljøutvalet
 • Møte mellom leiarane i elevrådet og rektor/skuleleiinga

Mars

 • Møte i Klasseteam

Mai

 • Møte i arbeidsmiljøutvalet
 • Møte i Klasseteam

Møte mellom leiarane i elevrådet og rektor/skuleleiinga