Skip to content

Rapport frå likestillingsarbeidet 2022

Bufdir sin vegleiar for arbeidet med likestilling og diskriminering seier at «arbeidet skal (minimum) omfatte områdene, rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv». I tillegg skal ein jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidet vårt er nok å sjå som eit minimumsarbeid. Me kan jobbe meir planmessig på fleire område. Det vert i denne rapporten ikkje rapportert spesifikt på resultatet frå arbeid for å hindre trakassering og kjønnsbasert vold. Avdelingsleiar har jamlege medarbeidarsamtalar med sine medarbeidarar, og me har arbeidsmiljø­undersøkjingar gjennom bedriftshelsetenesta som vert gjennomført med jamne mellomrom. Dette er truleg våre beste verktøy for å fange slike problemstillingar. I tillegg kjenner arbeidstakarane til retten å kunne varsle om kritikkverdige forhold. I løpet av året inviterer me personalet til to personalfestar, – ein saman med ektefelle/følgje. Det trur me kan ha ein førebyggjande effekt.

Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet byrjar med samtale mellom rektor og avdelingsleiar om kva som er behovet på avdelinga. Utlysing av stilling føregår tradisjonelt ved bruk av den kristne dagspressa, eigen nettstad og nettstaden til Kristne friskolers forbund, jobbikristenskole.no. I tillegg følgjer me opp tips frå personalet. Rektor eller informasjonsmedarbeidar utformar utlysningsteksten for stillinga. Avdelingsleiar og rektor går gjennom søknadane for å finne aktuelle kandidatar til intervju. Rektor kallar inn til intervju. Ved intervju møter frå Framnes avdelingsleiar, representant for personalet, representant for styret og rektor.

I 2022 gjorde skulen tre tilsetjingar. Tilsetjingskomiteen var samla ein gong til intervju med to personar. Den tredje tilsetjinga var overgang/forfremijing mellom til stillingar. Tilsetjingskomiteen var ikkje samla til felles drøfting, men styret sin representant var fullt ut informert om arbeidet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Tilsette ved Framnes vert lønna etter KS sitt regulativ. Alle får del i pensjonsforsikringa til enten Statens pensjonskasse eller Kommunenes landsforbund. Kartleggingsarbeidet for lønnsvilkår for 2022 er gjort med utgangspunkt i personalet ved Framnes august – desember 2022. Tabellane nedanfor viser antal personar ved verksemda, bortsett frå personar som jobbar på timebaserte stillingar. Det er særleg elevar som går på mindre, timebaserte stillingar. Dei har arbeidsavtale og lønn etter same system som alle andre. Me vil jobbe meir for å kartleggje forholda for desse lønnstakarane i 2023.

K: Kvinner            
M: Menn            
             
Antal Alle   Fulltid Deltid
personar K M K M K M
Pedagogisk 16 23 6 14 10 9
Sørvis 13 6 7 2 6 3
Kvinners lønn i andel av menn      
Pedagogisk 104 %          
Sørvis 101 %          

(Menns lønn er rekna for 100%.)

Tabellen «Kvinners lønn i andel av menn» viser at kvinner har ved 100 % stilling gjennomgåande betre lønn enn menn. Noko av grunnen til dette kan vere at me har fleire unge menn som går i stillingar som assistentar og miljøarbeidarar. Me har også nokre kvinner i denne kategorien.

Registrert sjukefårvær

Oversyn frå NAV

År Kvartal Din virksomhet Næring Sektor Norge
    Framnes Undervisning Privat og offentlig næringsvirksomhet  
2022 4 1,90 % 5,90 % 5,10 % 5,70 %
2022 3 4,50 % 4 % 4,20 % 4,60 %
2022 2 3,90 % 5,50 % 4,60 % 5,20 %
2022 1 3,50 % 6,70 % 5,60 % 6,20 %

Registrert fråvær for Framnes på NAV er 3,45 % for 2022. Det er lågare enn gjennomsnittet for alle andre kategoriar me vert samanlikna med: Undervisning 5,53 %, Privat og off. næringsvirskomhet 4,88 % og Norge 5,43%.

Vår registrering av fråvær heile 2022 fordelt på kategoriane pedagogisk personale og sørvispersonale

Pedagogisk personale, legeerklæring Kvinner 1,42 %
Menn 0,54 %
Sørvispersonale, legeerklæring Kvinner 11,30 %
Menn 0,00 %
Pedagogisk personale, egenmelding Kvinner 2,02 %
Menn 0,52 %
Sørvispersonale, egenmelding Kvinner 1,20 %
Menn 1,12 %
Pedagogisk personale, barns sykdom Kvinner 0,02 %
Menn 0,11 %
Sørvispersonale, barns sykdom Kvinner 0,00 %
Menn 0,08 %

Det er noko meir fråvær blant kvinner enn menn. Særleg gjeld det fråvær med legeerklæring. Dette fråværet skuldast ikkje forhold som kan relaterast til arbeidsvilkåra. Det er andre utfordringar knytta til eiga helse, og personalet er følt opp både av helestenesta og avdelingsleiar. For ein av dei tilsette har det ført til tidleg pensjon, for ein annan er situasjonen ikkje heilt avklart, men målet er å kome tilbake i fullt arbeid.

Både menn og kvinner deler på å ta ut foreldrepermisjonen. I 2022 tok to menn ut 15 veker kvar, og ei kvinne 15 veker. I tillegg er det eit uttak av pleiepenger som på det meste har vore om lag 190 %.

Framnes tilrettelegg slik at dei som har behov for foreldrepermisjon, sjukepenger eller pleiepenger får løn som vanleg frå Framnes.

Ufrivillig deltid

Det er to personar, ei kvinne og ein mann, som jobbar ufrivillig deltid. Me har vore merksam på forholdet heile året, og gjeve tilbod om større stilling i periodar når det har vore meir å gjere.

Kartlegginga vår syner ikkje at det er ei diskriminering mellom kjønna når det gjeld løns- og arbeidsvilkår.

Høve til opplæring og utvikling

Me ønskjer at alle skal kjenne på høve til å utvikle sin eigen kompetanse. Skulen har ein eigen budsjettpost til kursing, og deltek i staten si ordning med kompetanseheving for pedagogiske personale. Budsjettet til kursing er ikkje øyremerka i forvegen, og dei som søkjer eit kurs får det godkjent dersom det er relevant for stillinga og budsjettet ikkje er brukt opp. Avdelingsleiarane får gjennom året tilsendt relevant informasjon om kurstilbod (enten frå rektor eller den som administrerer posten) og kan ta det opp på si avdeling. Alle som er i større stillingar enten det er midlertidig eller fast får tilbod om deltaking. Kva kurs det er behov for, vert drøfta på fagseksjonane og/eller avdelingane. Den enkelte søkjer sjølv til Framnes om å få lov å søkje på eit kurstilvod, eller seksjonsleiar/avdelingsleiar kan søkje på vegne av ei gruppe/avdeling. Rektor avgjer kven som kan søkje seg til dei ulike tilboda.

Framnes har ikkje hatt tradisjon for å registrere kven som deltek på ulike kurs. Det er derfor ikkje utarbeidd eit heilskapleg oversyn. Her er nemnt nokre typar kurs og vidareutdanning. I tilleg har personalet delteke både i ulike fora og samanhengar. Me vil betre rutinene våre på dette feltet, slik at me får ei god oversikt.

Nokre tilbod i 2022

Kurs:

KFFs kurs for sørvispersonale, 7 kvinner, 1 mann (kjøkken, internat, ikt, økonomi, sekretær)

KFFs skolelederkonferanse, 2 menn (inspektør, rektor)

Kompetanseheving:

2 kvinner, 1 mann (engelsk 60 stp, programmering 15 stp, naturfag 30 stp)

Fleire pedagogar deltek i ulike fagnettverk. Det er også gjeve tilbod om å reise på messe for kjøkkenpersonalet, rektor har delteke på konferanse med andre rektorar i same skuleslag.

Forfremjing

Det er ikkje så mange karrierevegar ved verksemda. Det er likevel ein politikk at personale som ønskjer ei anna stilling, skal ha høve til det så sant ein er kvalifisert og skikka. Her kan ein kome i dillemma mellom positiv diskriminering av kjønn inn i ei stilling og forfremming. Hos oss veg det tungt at den som allereie har ei stilling, skal ha prioritet framfor ein ekstern søkjar. Dette er likevel ikkje bindande i ein kvar situasjon.

Det er gjort ei forfremjing i 2022.

Tilrettelegging

Framnes tilrettelegg arbeidsplassen så langt det let seg gjere, men me har gamle bygg og har ikkje universell utforming av bygga våre. Tilretteleggingsarbeidet føregår enten ved direkte kontakt med den enkelte medarbeidar som melder om eit behov, via fastlege og bedriftshelsetenesta.

Balanse av arbeidsliv og familie

For at den enkelte skal kunne planleggje arbeidsliv og familie så godt det let seg gjere, utarbeidar Framnes ulike planar som kan vere verktøy for den enkelte til å planleggje sin situasjon: skulerute og tilsynsliste på internat er dei viktigaste planoversiktane i så måte.

Rapporten er utarbeidd av rektor etter drøftingar med representantar for personalet.

Vikøy, mars 2023


Harald Voster