ORIENTERING TIL ELEVANE

 

SKULEÅRET 2019-20

 

Skule- og internatreglement

Orientering

Orden og åtferd – Skule

Reaksjonar ved regelbrot – Internat

Dagsorden

Skulerute

REGLEMENT FOR FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE

 

 

UTDRAG FRÅ FRAMNES KR. VID. SKULE SINE VEDTEKTER:

 • 1. Framnes kristne vidaregåande skule er ein friskule som blei oppretta i 1996 av religiøse og etiske grunnar i samsvar med Privatskulelova av 14. juni 1985 nr 73, og som blir ført vidare i samsvar med retningslinene i nyare lovverk.
 • 2. Framnes kr vidaregåande skule byggjer si verksemd på den kristne trua, slik denne er uttrykt i Den heilage Skrifta, Bibelen, og den evangelisk lutherske vedkjenninga og grunnreglar for eigarorganisasjonane.
 • 3. Føremålet med skulen er å gje ungdom undervisning og opplæring i samsvar med gjeldande lover og planar for skuleslaget, og å føra elevane fram til godkjend offentleg eksamen.

Skulen skal leggja vekt på å reisa etiske problemstillingar i samband med dei ulike undervisningsemna. Skulen sitt sikte er å gje elevane både fagleg og etisk grunnhaldning i samsvar med kristen tru og etikk. Skulen siktar på å gje elevane personleg overtyding og tryggleik slik at dei også kan få den beste føresetnad for å møta andre menneske med respekt og vørnad.

Det sosialpedagogiske miljøet i skulefellesskapet og internata er også viktig ledd i å nå skulen sitt totale føremål.

Skulen skal vekkja og nøra personleg kristenliv hos elevane, og formidla kallet til teneste i Guds rike og i det borgarlege livet i heimlande og ute mellom andre folkeslag.

VISJON:

Framnes kristne vidaregåande skule er ein inkluderande skule og heim der alle triva, blir møtt med tillit og  respekt og får venner for livet. Elevane opplever personleg vekst, fagleg utvikling og eit godt åndeleg fellesskap.

ELEVREGLEMENT VED FRAMNES KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE

 1. SKULEREGLEMENT

Framnes er ein kristen vidaregåande skule, og dette skal prega både skule og fritid. For ein elev som er tatt inn i den vidaregåande skulen, kan dei generelle rettar og plikter samanfattast slik:

Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettleiing i samsvar med dei føresegner som gjeld for skuleslaget til ei kvar tid.

Eleven vert medlem av eit samfunn som består av elevane og personalet ved skulen.

Eleven har medansvar for å skapa eit godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer.

Eleven pliktar å rette seg etter vedtak i lovar, reglement og instruksar.

 • Frammøte:
 1. a) Eleven møter presis til morgonsamlingane og undervisninga og tar del i undervisninga i den forma ho vert gjeven.
 2. b) Dersom ein elev er borte frå prøvar og ikkje leverer heimearbeid, kan han måtta møta til individuelle prøver som er nødvendige for å ha karaktergrunnlag.
 3. c) Ved sjukdom: Internatelevar gir melding til internatavd. (tlf. 910 07 788) seinast kl. 08. Eksternatelevar gir melding til internatavd., resepsjonen eller kontaktlærar.

1.2 Fråvær/permisjon:

 1. a) Alt fråvær skal registrerast. Eleven har sjølv ansvar for å dokumentera årsaka til fråværet.
 2. b) Planlagt fråvær/permisjon skal meldast til skulen på førehand. Fråvær på 1 – 5 skuledagar skal godkjennast av kontaktlærar. Fråvær over 5 skuledagar skal godkjennast av rektor.
 3. c) Studiearbeid som er godkjent av faglærar eller rektor, skal ikkje bli rekna som fråvær.
 4. d) Eleven bør føra si eiga fråværsbok. På den måten vil elevane få større ansvar for sin eigen arbeidssituasjon og eiga læring.
 5. e) Stort fråvær, uansett grunn, kan føra til at ein manglar grunnlag for å gi vurdering med karakter.

1.3  Undervisningsutstyr:

Eleven har ansvar for å skaffe seg og bruke alt nødvendig undervisningsmateriell, og å bruka t.d. gymtøy, verneutstyr i fag der dette er eit krav.

1.4  Ordenselev:

Kontaktlærar har ansvar for å setja opp liste over ordenselevane i klassa. Ein skiftar ordenselev kvar veke. Ordenseleven si oppgåve er å opna vindauge i friminuttane, vaska tavla og elles hjelpa til med å halda klasserommet fint og ryddig. Vikar for ordens-elev er den som hadde dette oppdraget veka før.

1.5  Oppslag:

Elevar og interessegrupper ved skulen skal bruka dei oppslagstavlene som står til rådvelde for dei. Inngangsdøra skal ikkje brukast til oppslag. Alle oppslag skal godkjennast og stemplast av skulen.

1.6  Vanleg orden og høveleg framferd:

 1. a) Eleven skal vera med å skape trivsel og arbeidsglede og ta omsyn til dei andre på skulen.
 2. b) For å skapa trivelege arbeidsforhold er det viktig at alle er med på å halda det reint og ryddig på skulen og skuleområdet.

1.7  Rusmiddel, tobakk, snus:

 1. a) Det er totalforbod mot alkohol og andre rusmiddel. Det er forbode å ha med seg og bruke rusmiddel, eller å vera påverka av rusmiddel på skulen.
 2. b) Framnes legg vekt på eit røykfritt miljø. Det er derfor berre lovleg å røykja på ein tilvist plass på skuleområdet.
 3. c) Det er forbudt å nytte snus på skuleområdet.

1.8  Dans/diskotek:

Dansetilstelling/diskotek er ikkje tillate på skulen.

1.9 Kontakt og samarbeid mellom skule og heim:

Foreldre er alltid velkomne til å ta kontakt med skulen. I tillegg vert det arrangert foreldrehelg to gonger i året, ei samling om hausten og ei om vinteren/ våren. Det vert då sett av tid til samtale med personalet ved skulen. Det vert arrangert eit foreldremøte for kvar klasse der foreldra vel ein representant (og ein vara) til å møte i foreldreråds-utvalet.

 1. BROT PÅ SKULEREGLEMENT

2.1  Tiltak og sakshandsaming:

 1. a) Ein ser det som sjølvsagt at alle elevane gjer sitt beste for å skapa eit positivt læringsmiljø i klassa. Dersom dette ikkje skjer, og det oppstår konfliktar, skal læraren først prøva å løysa forholdet i dialog med den eleven det gjeld.
 2. b) Dersom det ikkje lar seg gjera å ordna forholdet på lågaste nivå, blir eleven sendt til inspektør/rektor som kan gi påtale og/eller åtvaring.
 3. c) Dersom ein umyndig elev bryt reglementet på same eller liknande måte som han tidlegare har vorte refsa for med påtale, kan skulen senda skriftleg melding om dette til foreldre og føresette.

Det same kan skje dersom eleven blir stengd ute frå undervisning resten av dagen.

 1. d) Dersom ein elev i lengre tid viser ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro, eller når ein elev i alvorleg grad forsømer pliktene sine, bryt skulen sine reglar eller gjer noko straffbart, kan rektor stengja eleven ute frå skulen i opp til 5 dagar.
 2. e) Oppbevaring og bruk av stoff/narkotika vil bli meldt til politiet og eleven vil bli vist bort frå skulen.
 3. f) Bortvising kan ankast til Fylkesmannen.
 4. g) Fylkeskommunen/heimkommunen kan i svært alvorlege tilfelle visa eleven bort frå resten av skuleåret. Då er departementet klageinstans.
 5. h) Når det gjeld sakshandsaminga og dei rettane og pliktene som eleven, foreldre/føresette og skulen har, viser ein til Forvaltningslova kap. IV og VI, Privat-skulelova § 3.10.
 1. i) Før eventuelle refsingstiltak vert avgjort, skal eleven ha høve til å forklare seg overfor den som skal ta avgjerda.
 1. INTERNATREGLEMENT

Framnes er ein kristen internatskule, og dette skal prega kvardagen på skulen. Formålet med internat er å vere ei støtte for undervisninga – og ikkje motsatt. Skal me trivast, må det vera gode forhold mellom dei som bur saman. Ein må ta omsyn til kvarandre og kjenna ansvar for kvarandre. Reglane er gjevne for å gjera det så triveleg som råd på internata, og ein reknar med at alle gjer sitt beste for å følgja reglane for å få til eit godt internatmiljø.

Det er ikkje mogeleg å laga eit regelverk som fangar opp alle situasjonar. Det er heller ikkje mogeleg å sanksjonera alle regelbrot på lik måte. Framnes tek derfor atterhald om at ein må bruka skjøn. For å få så lik handsaming som mogeleg, er det oppretta eit dokument Reaksjonar ved regelbrot som nemner ei rekkje situasjonar og kva reaksjon det skal vere. Dokumentet er rettleiande.

3.1 REGLEMENT FOR INTERNAT

3.1.1   Inngåing/oppseiing av internatkontrakt

 1. Føresette skal godkjenne og skrive under kontrakten om plass ved internatet når eleven er under atten år. Kontrakten vert automatisk fornya dersom ein elev tek mot plass ved internatet for det neste skuleåret.
 2. Dersom ein elev ønskjer å flytte ut av internatet i løpet av skuleåret, skal dette gjerast etter skriftleg samtykkje med føresette når eleven er under 18 år.
 3. Elevar som flyttar ut av internatet før skuleåret er omme, skal betale for seks veker etter utflyttingsdato. Eleven skal levere oppseiinga skriftleg.

3.1.2    Betaling for kost og losji

 1. Betalinga skal gjennomførast innan den frist som er oppgitt på giroen.
 2. Ved manglande innbetaling vert det sendt ei purring med ny frist for innbetaling og inkassovarsel.
 3. Vert forholdet ikkje ordna innan ny frist, går saka til inkasso.

3.1.3         Rom og internat:

 1. Alle rom(soverom og fellesrom) har fast møblering. Ein kan difor ikkje ta med ekstrautstyr (seng, kjøleskap, gardiner m.m.) utan avtale med internatavd.
 2. Møblane på fellesrom og elevrom skal ikkje flyttast utan etter avtale med internatavd.
 3. Eleven er ansvarleg for orden på rommet sitt. Ansvaret for orden og reinhald på fellesrom og gangar er fordelt på elevane. Romma skal vaskast regelmessig, og internatavd. har tilsyn med orden og reinhald på internata.
 4. Det er ikkje lov å nytte anna en TACK-IT for å hengja plakatar o.l. på veggane. Vil ein hengje opp tyngre ting, skal ein avtale med internatavdeling/vedlikehalds­avdeling.
 5. Filmar og spel med 18 års aldersgrense er ikkje tillatne på internata.
 6. Det er ikkje lov å ha dyr på internatet.
 7. brannfare er det forbudt med levande lys og annan open eld/fyrver­keri på internata. Lys som er brent, vert rekna som bruk av levande lys.
 8. h) Elevar som set andre sitt liv og helse på spel, medvite eller ved tankeløys åtferd ute eller inne, vil få ein
 9. i) Rektor eller den som rektor gir løyve, har til eikvar tid lov til å gå inn på eleven sitt rom når det er naudsynt.
 10. j) Ved mistanke om oppbevaring av alkohol på internatet (sjå også punkt 13), vil skulen gå gjennom internat-romma for å sikre at det ikkje vert oppbevart rusmidlar der. Eleven må i slike situasjonar vere med å gå gjennom rommet etter anvisning frå rektor eller den som har fått løyve til det.

3.1.4    Eigendelar:

 1. Elevane har ansvaret for at romma deira er låste.
 2. Elevane må sjølv ta vare på det dei eig. Skulen har ikkje ansvar for eigedelar som blir skadde eller borte, verken på soverom eller fellesrom.

3.1.5      Bruk av pc

All bruk av data skal skje i samsvar med gjeldande kontrakt som elevane har skrive under på. Misbruk av eigen eller andre sin pc vil føre til prikk-belasting etter vurdering.

3.1.6      Framnes sin eigedom:

Dersom  du har vore så uheldig å øydeleggja noko som høyrer til Framnes, melder du frå til internatavd. eller tilsynslærar. Krav om erstatning vert vurdert i kvart tilfelle. Hærverk utløyser krav om erstatning.

3.1.7      Feriane:

Elevane har til vanleg ikkje høve til å bu på internata i feriane fordi skulen og internata kan vera stengde eller brukte til kurs. Me tek derfor atterhald om å nytta elevromma i feriar etter avtale med elevane.

3.1.8      Reiser:

Skal elevar reisa bort om kveldar/netter eller i helger, må dei melda frå om dette.  Det er eigne skjema til bruk i samband med reiser. Elevar som bur på internata, har ikkje høve til å overnatte i Kvam, men rektor/tilsyn kan etter søknad unntaksvis gje slik løyve.

3.1.9      Gjester:

Slekt og venner er velkomne til skulen. Ynskjer ein elev overnattingsbesøk, må han avtala dette med internatavd. som skriv gjesten inn i skulen si gjestebok og gjev melding til tilsynslærar. Skulen sine reglar gjeld også for gjester.

3.1.10    Innetider:

 1. a) Elevane skal vera på sine eigne internatavdelingar etter innetid og fram til frukost neste dag. Tilsynslærar har rett til å kontrollera at så er tilfelle.
 2. b) Ytterdørene i internata vert låste kvar kveld til fylgjande tider:
 • kveld før skuledag: kl 22.30
  (Gjeld og fredag når det er undervisning laurdag)
 • Frå 1. mai – etter vurdering: kl 23.00 kveld før skuledag.
 • kveld før fridag: kl 01.00

Etter innetid skal det vera så roleg i internata at dei som ønskjer det, får sova. Stovene vert låste etter innetid og elevane skal vere på eigne rom etter eigen tidsplan. Sjå dagsorden.

3.1.11    Leksetid og rotid:

Det er faste leksetider for at elevane skal få arbeidsro. Då skal det vera stille  på internata. Utanom leksetida kan ein bruka lydanlegg med rimeleg styrke. Leksetida er måndag til torsdag kl. 15.30 – 18.00. Frå og med kl. 22.00 til neste morgon skal det vere stille (rotid).

3.1.12    Sjukdom:

Dersom ein elev må halda senga p.g.a. sjukdom, skal han melde frå til internatavd.  før kl. 08.00, avtala sjukebesøk og eventuelt mat. I helgene må elevane kontakta tilsynslærar ved sjukdom.

Elevar som ikkje kan følgje undervisninga pga. langvarig sjukdom skal bu heime når skulen bestemmer det.

Elevar som er til stor belasting for medelevar og/eller personalet, skal bu heime når skulen bestemmer det.

 

3.1.13    Matsalen:

 1. Det er måltid i matsalen til fastsette tider, og me føreset at elevane syner god bordskikk. Etter måltida skal elevane rydda fint etter seg og sortera restavfallet i eigne dunkar. Me oppmodar elevane om ikkje å kaste mat.
 2. Det er ikkje høve til å ta anna enn matpakke med frå matsalen. Det er ikkje høve til å ta med drikke. Dersom elevane ynskjer å laga litt ekstra mat på internatkjøkena, må dei sjølve syta for nødvendige råvarer.
 3. Krus eller kjørel skal ikkje ut av matsalen.
 4. Elevane har kjøkenteneste etter oppsett liste.

3.1.14    Narkotika, rusmiddel, tobakk og dopingmiddel:

 1. Oppbevaring/bruk av narkotika er forbode og vert meldt til politiet. Det er totalforbod mot alkohol og andre rusmiddel på internata. Det er forbode å bruke, vere påverka av, ha med seg eller oppbevare rusmiddel på Framnes. Det er heller ikkje lov å oppbevare emaballasje som tomflasker e.l. Så lenge ein ikkje har kvittert seg ut av internatet, gjeld denne regelen også både på og utanfor Framnes.
 2. Alle som oppheld seg på same stad på skuleområdet, der det også vert nytta alkohol, er å rekna som skuldige i brot på forbodet mot å nytte alkohol. Om nødvendig har Framnes rett til å krevja testing med alkometer og/eller prøve hos lege. Dersom ein motset seg slik test, er prøven å ansjå som positiv.
 3. Det er forbod mot røyking, inkl. E-sigarett, på heile Framnes sitt område, utanom på tilvist plass. Dersom elevar under 18 år vil røykja, må dei ha skriftleg løyve frå føresette.
 4. Det er ikkje lov å ha vasspipe på rommet. Slike vert inndregne.
 5. Det er ikkje lov å bruke dopingmidlar for å fremje idrettsleg prestasjonsevne, verken i organisert samanheng eller anna uorganisert idrett.

3.1.15    Brannalarm:

For at me skal unngå brannutvikling og sova trygt om natta, er det viktig å ha eit godt brannvarslingsanlegg. Dette anlegget må me ha respekt for.

 1. Misbruk av brannvarslingsanlegg og brann-slokkingsutstyr vil føra til alvorlege reaksjonar. Falsk alarm er straffbart og kan meldast til politiet. Det er derfor forbod mot å bruke elektriske apparat/komfyrar og mikroomnar etter kl. 23.00 då desse ved uhell kan koma til å løysa ut brannalarmen.
 2. Det er ein branntillitselev i kvart internat. Alle elevane har plikt til å gå til tilviste plassar utanfor internatet når alarmen går. Branntillitseleven skal då telja opp og sjå etter om nokon av elevane manglar.
 3. brannfaren er det forbode å nytte levande lys eller annan open eld i internata.
 4. Tildekking av brannvarslar er strengt forbode.

3.1.16    Motorkjøretøy og våpen:

Av omsyn til tryggleiken skal elevane ikkje nytta motorkøyretøy innanfor bommen utan løyve frå tilsynslærar.

Har du våpen: Ta kontakt med Stud.insp. for godkjenning, samt plass i våpenskap.

3.1.17    Orden og åtferd på internata:

Orden og åtferd på internatet vil bli tatt med ved vurderinga av internatplass til neste skuleår.

4.1 RETNINGSLINJER FOR HANDSAMING AV INTERNATREGLEMENT

4.1.1 Retningslinjer for prikkbe­last­inga

Tilsynslærar eller andre som oppdagar brot på internatreglementet, skal prøva å løysa forholdet i dialog med den eleven det gjeld.

Alle brot på internatreglementet skal rapporterast skriftleg og vurderast med utgangspunkt i retningslinjer som er gjevne her og i dokumentet «Reaksjonar på regelbrot».

Ved behov drøftar sosiallærar regelbrot og prikkbelasting i Sosialpedagogisk team. I særlege tilfelle kan rektor verte trekt inn direkte.

Sosiallærar kan etter samråd med rektor også umiddelbart gi påtale og/eller åtvaring med eventuelt brev heim når situasjonen tilseier det.

I dei fleste tilfella får ein prikkbelasting ved regelbrot. Retningslinjene er:

 • Prikkane gjeld for eit skuleår.
 • Prikkar vert fastsett ved skjønn når ikkje anna er sagt.
 • Ved om lag 25 prikkar vert ein kalla inn til samtale med sosiallærar. Samstundes får ein varselbrev som også vert sendt heim for underskriving av føresette.
 • Ved om lag 40 prikkar vert ein kalla inn til samtale med internatavd. eller sosiallærar, og får ei utvisning for nokre dagar.
 • Ved 80 prikkar får eleven ei ny utvisning, og vert kalla inn til samtale med rektor.
 • For elevar over 18 år kan ein i staden for utvisning nytte samfunnsteneste.
 • Ved 100 prikkar mistar ein internatplassen for godt.
 • I særleg alvorlege saker, kan ein verte utvist for ein periode eller miste plassen ved internatet for godt, utan at ein tel prikkar.
 • Elevar som ikkje rettar seg etter tilvisinga når regelbrot vert påtala, men gjentek regelbrotet gong etter gong, vil få fleire prikkar ved oppat-taking enn ved første regelbrotet.
 • Elevane må sjølve halde seg orienterte om kor mange prikkar dei har.

4.1.2 Retningslinjer for bortvising frå internatet

Bortvising frå internatet vert iverksett etter at eleven har fått 40 prikkar og 80 prikkar. Før bortvisinga skal eleven vanlegvis ha fått eit varselbrev ved om lag 25 prikkar. Etter det varselbrevet blir det ikkje gitt fleire varsel. I særlege tilfelle er det ikkje høve å gi varselbrev.

Det kan være i særleg alvorlege tilfelle, eller at eleven pådreg seg prikkbelasting så raskt at det ikkje er høve til å sende varsel. Det skal i så fall ikkje ha konsekvensar for bortvisinga.

Straffbare forhold vil som oftast føre til utvising frå internatet. Skulen vil i kvart tilfelle vurdere å melde forholdet til politiet. Oppbevaring eller bruk av narkotika skal alltid meldast til politiet.

Manglande betaling av internatpengar kan føra til bortvising frå internatet.

Rektor er den som bortviser.

Bortvising frå internatet vert vanlegvis gitt for ein periode frå 1 til 5 dagar.

Før bortvising vert iverksett har eleven rett til å uttale seg overfor rektor. Han skal også kunne klage etter retningslinjene i pkt. 5.

Ved bortvising skal eleven levere romnøkkel i resepsjonen like etter skuletid den første dagen utvisinga gjeld for.

Elevar som er bortviste skal halde seg med eigen mat, men får lunsj på skulen.

Elevar som er bortviste kan ikkje opphalde seg på Framnes etter skuletid.

For elevar over 18 år kan ein i staden for utvisning nytte samfunnsteneste.

4.1.3 Retningslinjer for fornya opphald på internatet

Alle elevar som har budd på internatet, får tilbod om plass til neste år når dei har skikka seg vel, men eventuell prikkbelasting kan få følgjer for tildeling av plass til neste skuleår.

For elevar som har vore bortvist frå internatet ein gong, eller hatt samfunnsteneste, vert internatplassen til neste skuleår vurdert. Elevar som har vore bortvist frå internatet to gonger, får ikkje plass ved internatet det komande skuleåret.

4.1.4 Retningslinjer for melding til heimen

Elevar under 18 år får melding heim når situasjonen tilseier det (sjå reglementet for nærare detaljar).

Skulen kan også sende melding heim for elevar over 18 år når skulen er bekymra for situasjonen til eleven.

5. KLAGE PÅ REAKSJONAR VED BROT PÅ INTERNATREGLEMEN­TET

Elevane får vanlegvis varsel ved om lag 25 prikkar. Enkelte gonger vil elevane pådra seg fleire prikkar etter dei 25 første så raskt at sosiallæraren ikkje klarer å sende ut varselbrev på førehand.

Det er høve å klage på prikkbelasting og sakshandsaming. Endeleg avgjerd kan ikkje påklagast.

5.1.      Klagefristar

 • Klagefrist er ei veke etter alle partar er gjort kjende med reaksjonen.
 • Eleven har sjølv ansvaret for å følgje med på merknadane slik at han kan klage innan fristen.

5.2.     Klage på prikkar

Dersom det er gjeve feil prikkbelasting kan eleven klage på tildelinga av prikkar. Klageinstans er det sosialpedagogiske teamet.

5.3.      Klage på sakshandsaming ved bortvising frå internatet

Ved bortvising frå internatet/ samfunnsteneste kan eleven klage på avgjerda ved påvising av formelle feil i sakshandsaminga. Klageinstans er styret.

Orientering til elevane

 

Elevane si ”Arbeidsmiljølov” – §9A i Opplæringslova.

I lova heiter det at ”alle elevar i grunnskular og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Denne lova er delt inn i to hovuddelar:

 • 9A-1-6 tar for seg det psykososiale miljøet. Alle elevar har rett til å ikkje bli sjikanert gjennom krenkjande ord og handlingar, som mobbing, vald, rasisme, diskriminering og utestenging (nulltoleranse). Tilsette på skulen har plikt på seg til å rapportere slike hendingar til administrasjonen, samt å gripe direkte inn om mogeleg.Skulen har aktivitetsplikt, som vil seie at ved mistanke, eller konkrete hendingar, skal skulen undersøkje saka, samt lage ein plan for tiltak. Varslingsplikta er skjerpa ved mistanke eller varsel om at ein tilsett ved skulen utset ein elev for krenkande åtferd.
 • 9A-7 tar for seg det fysiske miljøet. Dvs. at eleven har rett til eit godt fysisk miljø. Dette gjeld faktorar i klasseromma som lys, lyd, temperatur, reinhald og inneklima.

For begge delane av paragrafen gjeld at skulen skal ha ein internkontroll som kontrollerer at lovteksta blir oppfylt.

Framnes har eit Arbeidsmiljøutval (AMU) der både elevar og tilsette er med. Dette utvalet skal m.a. jobbe med §9A i opplæringslova.

Lærarane, saman med elevane, har plikt på seg til å skape eit godt psykososialt miljø i klassen. Klassemiljøet blir tatt opp som sak på klasselærarråd for kvar klasse 3-4 gonger pr år, samt i klasseteam mellom kontaktlærarar og dei to tillitsvalde i klassen. Psykososialt miljø blir òg tatt opp på sosialpedagogisk team sitt vekentlege møte.

Elevar og foreldre, samt elevråd, kan klage til skulen ved rektor om dei meinar at noko må rettast på ved Framnes.

Skulen har då aktivitetsplikt og startar med ein aktivitetsplan. Dersom planen ikkje er tilfredsstillande, eller at skulen ikkje gjer noko, kan klagaren melde saka til Fylkesmannen.

 

Vitnemål/Førstegangsvitnemål:

For å få vitnemål må fleire krav vere oppfylt. (Sjå eige skriv: Orientering om fagval.) Dei som ikkje oppfyller krava til å få vitnemål får eit Kompetansebevis. Ved søknad til høgare utdanning skal ein viss prosent søkarar kome direkte inn frå vidaregåande skule, mens dei som begynner å ta opp igjen fag, får alderspoeng og liknande må konkurrere om resten av plassane.

Det er følgjande krav for å få førstegangsvitnemål:

 • Normalt utdanningsførløp på 3 år. Det er gjort nokre unntak med m.a. folkehøgskule, opphald i utlandet, omval av Vg1/Vg2, sjukdom og spesialpedagogisk opplegg.
 • I Kunnskapsløftet er det no lov å forbetre karakterar (ta opp igjen fag) i løpet av dei tre åra, og likevel få førstegangsvitnemål. Om ein stryk i eit fag kan ein ta det opp igjen. Om ein stryk i eit fag på Vg3 (standpunkt eller eksamen), må ein ta opp igjen faget etter dei tre åra, og ein har ikkje førstegangsvitnemål.

Siste frist for å trekke seg frå eit fag er 15. januar. (Td. viss ein har eit fag og blir trekt ut til eksamen, så kan ein ikkje bytte det ut med eit anna fag og samtidig få førstegangsvitnemål.

Om ein sluttar i eit fag må ein raskast mogeleg gi beskjed til faglærar og und.insp. Fråvær som oppstår pga. at ein ”gløymer” å gi beskjed kan ikkje strykast.

Om ein stryk i eit fag (kar. 1), eller ikkje får eit fag godkjent (kar. IV), får ein ikkje vitnemål men derimot eit kompetansebevis. Om ein stryk til standpunkt men består eksamen, så har ein bestått faget. Om ein har bestått standpunkt men stryk til eksamen, har ein stryke i faget. Får ein 1 til standpunkt og ikkje blir trekt ut til eksamen har ein rett på eksamen til hausten igjen og likevel få førstegangsvitnemål.

Medansvar for eiga læring (AFEL):

Lærarane driv med undervisning, mens læring er noko som skjer i hjernen til eleven. Læraren kan difor legge til rette for læring, og hjelpe eleven til å ta ansvar for eiga læring, men sjølve læreprosessen må kvar enkelt elev ta ansvar for. I tillegg: Om ein har vore borte frå undervisninga har ein sjølv ansvar for å hente inn ”tapt informasjon” frå læraren eller frå medelevar.

 

Fråvær

Mål: Minst mogeleg fråvær, og dermed mest mogeleg til stades i undervisninga.

Fråvær som ikkje skal førast som fråvær:

 • Dokumentert samtale med rektor, rådgjevar eller andre ved skulen.
 • Dokumentert samtale med helsesøster, skulelege eller PPT på Framnes.
 • Elevrådsarbeid godkjent av rektor.
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærar eller rektor. (Dette er no blitt strengare – elev og faglærar må skrive ei plan med henvising til læreplanmål om kva som skal gjerast.) Skal brukast berre i spesielle tilfeller.
 • Fråvær i fag pga. aktivitet i skulen sin regi. Skal markerast som «O – organisert studiearbeid». (T.d. tur med friluftsliv, ekskursjonar og skulelagskampar som fører til fråvær i andre fag.)

Fråvær er delt i tre hovudtypar:

 • 10-dagars regelen (ikkje teljande)

Fråvær som på vitnemålet kan trekkast ifrå opp til 10 dagar, såkalla  «I-dagar»: (Dette gjeld berre heile dagar. Om ein er borte delar av dagen må ein velje om ein vil bruke ein av dei 10 dagane eller få timefråvær.)

 • Hjelpearbeid, arbeid som tillitsvald, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på minst regionalt nivå. (Må vere dokumentert av instans.)
 • Lovpålagt oppmøte, som t.d. sesjon.
 • Helsegrunnar/sjukdom: Ved langvarig sjukdom (med legeattest) blir dei tre første dagane ståande som fråvær, men frå dag fire kan ein trekke ifrå på 10-dagarsregelen. Elevar med kronisk sjukdom (legeattest) kan trekke ifrå frå dag ein (etter eigenmelding).
 • Time hos lege/sjukehus, tannlege, BUP, psykolog eller tilsvarande instansar.
 • Velferdsgrunnar som t.d. gravferd, familieselskap, reisedagar ved lang heimreise, opp til 2 dagar til religiøse høgtider utanom norsk høgtidskalender, privatisteksamen nye fag (med ein lesedag), opp til 2 dagar til intervju eller «hospitering» på høgskular (for Vg3-elevar).

 

Merknadar til velferdsgrunnar:

 • Gravferd: Normalt gravferdsdagen pluss evt. dagen før og dagen etter ved lang reise. Etter søknad kan fleire dagar bli innvilga.
 • Familieselskap: Ein reisedag pr. skuleår ved t.d. bryllaup, barnedåp, konfirmasjon og runde dagar i familien.
 • Lang reiseveg: Elevar som har lang reiseveg heim (meir enn 4 timar frå bussen går frå Framnes) kan søke om å få reise tidlegare 4 gonger i løpet av eit skuleår. Desse kan trekkast frå som I-dagar så sant det er igjen dagar innafor 10-dagarsregelen. (Sjå presisering under «2 – Gyldig fråvær».)
 • Lesedag før privatisteksamen (ved nye fag): Normalt siste skuledag før eksamen. Kan velje ein annan dag etter avtale med kontaktlærar, men kan ikkje leggast til dag med prøve eller andre særskilde opplegg.
 • Elevar som har foreldre/føresette som bur «fast» i utlandet, kan få opp til 5 «I-dagar» for å besøke desse.

 

 • Gyldig fråvær som må dokumenterast (= «dokumentert fråvær»)

Same som 10-dagars-regelen, men ikkje begrensa til 10 dagar. (Altså: Ein kan vere sjuk i t.d. 20 dagar med legeattest, og alt er gyldig fråvær sjølv om at berre 10 av dagane kan trekkast ifrå.)

I tillegg:

 • Ved sjukdom: Gyldig frå dag èin. For internatelevar kan internatavd. godkjenne opp til fem sjukedagar pr skuleår. For heimebuarar (eller internatelevar som er heime), eller om eleven er heime, eller internatelevar frå dag seks, må ein ha legeerklæring. (Eigenmelding eller melding frå foreldre er ikkje)
 • Velferdsgrunnar:
  • Sidan dei fleste elevane bur langt frå foreldra kan foreldre søke om å ta ut eleven opp til 5 dagar i løpet av eit skuleår som gyldig fråvær. (Kan ikkje kollidere med heildagsprøver.)
  • Kristne arrangement: Impuls: èin dag. Kragerø for vg3: fri etter lunsj. Andre kristne arrangement; etter søknad.

Totalt desse to første punkta: max 5 dagar pr skuleår.

 • Førarkort: Opp til fire dagar (glattkjøring, langkjøring, bykjøring og oppkjøring) er gyldig fråvær. Resten av kjøreopplæringa er ugyldig fråvær.
 • Lang reiseveg: Elevar som har lang reiseveg heim (meir enn 4 timar frå bussen går frå Framnes) kan søke om å få reise tidlegare 4 gonger i løpet av eit skuleår. Dette gjeld spesielt dagar før langferiar. Ein kan ikkje samle opp dagar slik at ein t.d. tar alle 4 reisedagane før same ferie. Det normale er å reise etter lunsj. Viss ein må ta fly, eller andre særlege grunnar (som reise over 7 timar), kan ein få fri heile dagen. Dei reisedagane ein ikkje kan trekke ifrå innanfor 10-dagarsregelen er gyldig fråvær.
 • Privatisteksamen ved forbetring av karakterar: Eksamensdagen og èin lesedag.
 • Ugyldig fråvær (= udokumentert fråvær)

Om ein elev har meir enn 10 % ugyldig fråvær i eit fag etter første halvår, eller ved standpunktkarakter, skal ikkje faglærar gi karakter i faget. Ved særskilde grunnar kan rektor gi karakter ved opp til 15% fråvær.

 • Faglærar skal gi varsel når grensa på 10 % nærmar seg. (Sjå eigen instruks for kva tid ein skal gi varsel.) (Om faglærar ikkje har gitt varsel ved 10 % fråvær må faglærar likevel gi karakter så sant eleven ikkje har hatt ugyldig fråvær etter varselet.)
 • Alt fråvær som ikkje er I-fråvær eller gyldig/dokumentert fråvær er ugyldig.
 • Dømer på ikkje gyldig fråvær:
  • Kjøreopplæring, glattkjøring, langkjøring, bykjøring og oppkjøring er gyldig fråvær. Vanlege kjøretimar og teoriprøve er ugyldig fråvær.
  • Konsertar og andre tilstellingar.
  • Reise til andre plassar enn heim.
  • Rigging til t.d. talentiade og russerevy er ugyldig fråvær. Elevar med stort ugyldig fråvær kan få problem med å få karakter.
  • Det er først fråvær over 10% i fag som fører til manglande karakter. Det betyr at elevar med lite fråvær kan ha fråvær som t.d. kjøretimar og reise så sant ein ikkje kjem over 10 % ugyldig fråvær i faget.
  • Ugyldig fråvær gir i utgangspunktet ordensmerknad.

Oversikt over fråværstypar:

Fråværstype

Fråvær på vitnemålet?

  Gir ordensmerknad?

10-dagars-regelen

Nei

  Nei

Gyldig/dokumentert fråvær

Ja

  Nei

Ugyldig/ikkje dokumentert fråvær

Ja

 Nei: Ein del fråvær kan avtalast med, og godkjennast av,    kontaktlærar på førehand, td. kjøretimar, lange reiser, rigging til td. russerevy og evt. andre fornuftige velferdsgrunnar, eller sjukdom med eigenmelding (ikkje legeattest) for heimebuarar. Dette gir ikkje ordensmerknad.

   

Ja: Fråvær som ikkje er avtalt med/meldt til kontaktlærar på førehand, eller fråvær som ikkje er «nødvendig» gir ordensmerknad.

Dokumentasjon og godkjenning av fråvær

Fråvær skal dokumenterast til kontaktlærar. Faglærar kan godkjenne fråvær for sin time. Kontaktlærar kan godkjenne fråvær for opp til 5 dagar. Rektor kan godkjenne fråvær for meir enn 5 dagar. Fråvær som er heilt uforskyldt (som td. forseinka fly) må handsamast særskild. (Ein kan t.d. sette «O-fråvær»)

Søknad om fråvær

Søknadsfrist: Seinast kl. 12 dagen før fråværet. For fråvær meir enn 2 dagar er søknadsfristen 1 veke. For elevar under 18 år må fråvær over 2 dagar godkjennast av føresette. Søknadsskjema ligg på Canvas.

Fråvær på vitnemålet

Ein kan trekke ifrå opp til 10 dagar etter «10-dagarsregelen». Alt anna fråvær, om det er gyldig eller ugyldig, blir ståande som fråvær på vitnemålet. Der står det berre at det er fråvær, og ikkje om det er gyldig eller ugyldig. På vitnemålet blir dette ståande slik:

Fråvær: 1. år: x dag og x timar;    2. år: x dagar og x timar;      3. år: x dagar og x timar

Ein kan søkje på slutten av året om å få føre på grunn for fråvær, på eit vedlegg til vitnemålet. Vitnemål får ein først etter Vg3. Om ein vil ha dokumentasjon for Vg1 og Vg2 må det ordnast på slutten av kvart skuleår. Ein kan ikkje kome på slutten av Vg3 og be om «årsak til fråvær» for Vg1 og Vg2 om det ikkje er ordna tidlegare. Søknadsskjema for dokumentasjon av fråvær ligg på Canvas.

Fråvær og karaktergrunnlag

For at faglærar skal kunne gi karakter må ein ha eit karaktergrunnlag. Ein elev som har mindre enn 10% ugyldig fråvær i eit fag, men som ikkje har møtt på (fleire) vurderingspunkt, får likevel ikkje karakter når faglærar i god tid i førevegen har gitt varsel om manglande karaktergrunnlag (Sjå Varsel om ikkje å få karakter).

Fråvær frå andakt/morgonsamling:

Elevar som har undervisning i 2. og/eller 3. time har møteplikt på morgonsamlinga. Det blir ført fråvær på morgonsamlinga. Sidan det blir gitt ein del informasjon på morgonsamlinga har ein sjølv ansvar for å tileigne seg den informasjonen om ein vel å ikkje møte. Andakta blir godkjent som ein del av kristendomsundervisninga i Vg1 og Vg2.

 

Varsel om ikkje å få karakter:

Om ein elev har A) så stort fråvær at det er fare for at han/ho ikkje får karakter, B) er borte frå vurderingssituasjonar slik at læraren ikkje har nok vurderingsgrunnlag til å sette karakter, C) har fått så mange merknader at det er fare for å få karakteren Nokså god i orden og/eller åtferd, skal eleven få varsel om dette i god tid, slik at forholda kan rettast på.

 

Privatistar og Lånekassa

Lånekassa reknar 30 timar pr veke som ”normalt” studium. Om ein har mindre enn 30 undervisningstimar pr veke (td. ved å ta fag som privatist), så får ein redusert stønaden frå Lånekassa.  (Det å ta eit fag som privatist reknar altså ikkje Lånekassa som reglementert undervisning.)  (Elevar i Vg3 kan ha mindre enn 30 timar som fulltidsstudium om ein har hatt for mange timar i Vg1 eller Vg2.)

Om ein har meir enn 20 dagar fråvær i ein termin så misser ein stipendet. (6 timar = 1 dag.)

Hordaland Fylkeskommune og privatistkontoret har frå hausten 2012 innført at elevar er normalt tatt inn som heiltidselevar. Det betyr at ein går i ei vanleg klasse/gruppe og får undervisning på vanleg måte. Om ein hoppar av eit fag for å ta det som privatist blir ein rekna som delkurselev. For å endre status frå fulltidselev til deltidselev må ein søke rektor, og må ha tungtvegande grunnar. I praksis betyr det at alle fag ein må ha for å få vitnemål må ein ta som vanleg elev. Dei einaste faga ein kan ta som privatist er:

 • Fag ein tar utover minstekrav for å få vitnemål.
 • Fag som ikkje blir underviser ved Framnes (eller kolliderer med anna undervisning).
 • Fag ein tar opp igjen for å forbetre karakteren.

 

Prøver, heildagsprøver og innleveringar

Heildagsprøver:

 1. Elevar som på førehand veit dei er forhindra frå å møte til heildagsprøve må avklare dette med faglærar tidlegast mogeleg, dvs. minst eitt døgn på førehand. Eleven må då få vite kva som evt. skjer vidare. (Om læraren har karaktergrunnlag, eller om eleven må møte på utsett heildagsprøve.)
 2. Elevar som er sjuke på heildagsprøvedagen (evt. dagen før, slik at ein ikkje får lest) må ha legeattest (evt. at sjukdomen kan stadfestast av internatavd.) Dette gjeld for internatbuarar og hybelbuarar. For elevar som bur heime hos foreldre kan foreldra kontakte skulen og stadfeste at eleven er sjuk.
 1. Elevar som ikkje møter til heildagsprøve utan grunn: Eleven får 6 merknadar. Faglærar vurderer om eleven skal få utsett heildagsprøve eller om han har karaktergrunnlag likevel. Om eleven skal ha utsett heildagsprøve skriv faglærar varsel om at eleven står i fare for ikkje å få karakter. Møter eleven ikkje på utsett H-prøve får han ikkje karakter i faget.

Det blir ein oppsamlingsdag etter kvar heildagsprøveperiode. Faglærar vurderer om eleven skal få utsett heildags-prøve. Eleven må bli orientert om utfallet.

 

Småprøver:

Om eleven ikkje møter til prøve utan god grunn får han automatisk 3 merknadar. Faglærar må avtale med klassa i starten av skuleåret om aktuelle ”sanksjonsmåtar”:

 • Gje dobbelt pensum neste prøve.
 • Gje prøve neste time i faget.
 • Gje utsett prøve, men kanskje vanskelegare prøve.
 • Ikkje gje utsett prøve, men meir munnleg høyring i timane.
 • andre ting

Eller kombinasjonar av desse.

Om ein internatelev er sjuk på ein prøvedag må ein melde frå til internatavd seinast kl. 08 same dag.

Innleveringar:

Normalt skal eit innleveringsarbeid vere innlevert til oppgitt frist.

 • Om ein elev ser at ein ikkje greier å halde fristen må han/ho ta kontakt med faglærar i god tid før fristen og argumentere for kvifor ein ikkje greier å halde fristen og evt. avtale ny frist.
 • Elevar som ikkje har avtale med faglærar, og som ikkje leverer innan fristen: Eleven får 3 merknadar, samt at faglærar og elev blir einig om ein ny realistisk frist. Om det ikkje blir levert innan den nye fristen får eleven 3 nye merknadar.
 • Faglærar kan sette ein absolutt siste frist. Om eleven ikkje har levert innan den fristen blir det ingen nye fristar, men heller vurdert å gi karakteren IV i faget.

 

Plagiat og fjusk:

Alle sitat skal setjast i hermeteikn, samt kjeldeliste. Om det er mykje sitat utan at kjelde er oppgitt er det eit teikn på låg måloppnåing, og karakteren blir deretter. Om det er store mengder sitat utan at kjelde blir oppgitt, blir dette tolka som forsøk på fjusk, og karakteren i åtferd blir vurdert sett ned. Det er vanskeleg å setje noko eksakt grense, då kvar enkelt situasjon må vurderast. Men retningsgjevande er at ved over 70% sitat blir tolka som forsøk på fjusk. Første gong ein blir tatt for plagiat blir ein normalt ikkje sett ned, men får eit varsel om fare for nedsett karakter i åtferd.

Orden- og åtferdskarakter

Skuledelen: Framnes har eit merknadssystem som er retningsgjevande. I regelverket står det at for å få nedsett karakter i orden og åtferd skal ein ha varsel på førehand. Ved ”graverande” tilfeller kan ein likevel sette ned karakteren utan at varsel blir gitt først. Då blir varselet gitt som ei orientering om at karakteren blir sett ned. 

 

Midttimane

Det er to midttimar i veka, og dei har forskjellig funksjon:

Tysdag: Er avsatt til elevrådsmøter og klassens time. Normalt møter elevrådet i midttimen. Er det behov for tillitselev å samle heile klassa, så nyttar ein denne timen.

Torsdag: Dei elevane som bur på internata har internatplikter (vask) i denne timen. Internatpliktene skal utførast i denne internattimen. Om du, i spesielle tilfeller, ikkje kan utføre internatplikta i internattimen må dette avklarast med internatavd. på førehand.

Bærbare musikkanlegg og anna utstyr

Framnes har ein del bærbare musikkanlegg. Desse skal berre nyttast i undervisninga av tilsette og skal ikkje lånast ut til elevar. I gymsalen skal det ligge framme ein ball av kvar sort. Anna utstyr skal ikkje lånast ut til elevar.

”Prisliste”

Privatskular får dekt 85% av den satsen som offentlege skular får dekt. Desse siste 15% blir dekt inn gjennom skulepengane, kollekter/gåver og mykje dugnadsarbeid frå personalet. I tillegg til skulepengane må elevane som bur på internatet betale for rom og mat.

 • Skulepengar og romprisar/kost og losji: Sjå skuleplan.
 • Utskrift frå datamaskiner, samt kopiering: Det er lagt inn 200 gratis utskrifter/kopier pr halvår. Ut over det må ein kjøpe nye rettigheiter.
 • Leige av bokskap: Kr. 50,- pr. år (+ kr. 50,- i depositum). Gjeld ikkje bokskap i «Gamlesalen».

Om ein elev sluttar ved Framnes i løpet av skuleåret, eller flyttar ut av internatet, må han betale for 6 veker ut over den tida han er elev eller bur på internatet.

Ved skulestart betaler alle internatelevar eit depositum på kr. 1200,- som du får tilbake igjen ved skuleslutt.

Om det ved skuleslutt er ”manglar”, kan me frå depositumet trekke: Ikkje innlevert nøkkel: kr. 400,-. Ikkje godkjent nedvasking av rommet: kr. 500,-. Manglande kjøkkenteneste: kr. 100,- pr. gong. Ikkje utført internatplikt: kr. 100,- pr. gong. Evt. erstatning for ting som er øydelagt på rommet, eller andre manglar.

I tillegg til depositumet må internatelevar betale kr. 1500,- i innmeldingspengar for internatplass. Elevar som har møtt til skulestart får fråtrekk av innmeldingspengane på den første rekninga.

 • Utløyse brannalarmen etter kl. 23: Kr. 300,-.

Forsikring:

Framnes har ei ulykkesforsikring av elevane som er sett til 5G ved invaliditet og 1G ved død.

 

Karakter i orden og åtferd på skuledelen

Alle vidaregåande skular er pålagt å setje karakterar i orden og åtferd på elevane etter ein tredelt skala: God, Nokså god, Lite god. Karakteren God dekker vanleg god orden og åtferd. Nokså god skal nyttast ved klare avvik frå van-leg orden og åtferd. Lite god skal nyttast i særskilde høver ved store avvik frå vanleg orden og åtferd.

Karakteren i orden skal gje uttrykk for:

om eleven viser vanleg god arbeidsinnsats, og om eleven følgjer ordensreglane som er fastsett ved skulen. Ugyldig fråvær kan føre til nedsett karakter.

Karakteren i åtferd skal ta omsyn til om:

korleis eleven ter seg på skulen. Ein skal særleg leggje vekt på korleis eleven ter seg mot andre elevar, lærarar og andre tilsette.

I Kunnskapsløftet skal karakteren for orden og åtferd vere delt i to adskilde karakterar.

For å gje karakterane i orden og åtferd så sakleg og rettvis som råd er, praktiserer Framnes eit merknadssystem som vil seie at eleven får merknad i høve til kor alvorleg eit evt. regelbrot er vurdert. Slik vil alle elevar få mest mogeleg lik vurdering for identiske regelbrot.

Samstundes må ein understreke at ein merknad ikkje er ei straff, men å sjå på som ei vurdering av brot på orden/-åtferdsreglane.

 

Framnes sitt merknadsystem:

 

 

 

Orden:

Kode

Hending

Ant merkn.

1a

For seint frammøte til undervisningstime. Når det ringer inn til time skal eleven ha rimeleg tid til å gå frå skuleplassen. (3 minutt ved undervisningstime. Første time og andakta begynner presis.)

1

1b

For sein levering av mindre innleveringsarbeid (eller ikkje levert)

1

1c

Gløymd undervisningsmateriell som t.d. bøker.

1 – 2

1d

Ugyldig fråvær, merknad pr time

1, maks 4  pr dag.

2a

For seint frammøte til undervisningstime. Meir enn 10 min. (Meir enn 20 min. = borte frå timen.)

2

3a

For seint levert (eller ikkje levert) større innleveringsarbeid (stil, særemne, prosjekt-arbeid, objektsamling o.l.) Dette kan i tillegg føre til at ein ikkje får karakter i faget.

3

3b

Ikkje møtt fram til varsla prøve. (Internatelevar må gi melding til internatavd. før kl. 08 ved sjukdom.)

3

6a

Ikkje møtt til heildagsprøve utan grunn. Ved sjukdom må internatbuarar ha legeattest, eller så klare symptom at husmor kan gje ”sjukmelding”. For hybel/heimebuarar må foreldre ringe skulen for stadfesting (evt. legeatteset ved over 18 år).

6

 

Åtferd:

1d

Gått frå time utan løyve

1

1e

Uro/forstyrring av undervisninga. (Ved meir alvorlege tilfeller: Nytt 4 b.)

1 – 3

2b

For seint frammøte til undervisningstime, med bråk og uro.

2

2c

Andre aktivitetar enn faget i timen

2

4a

Røyking og bruk av snus på skuleområdet i skuletida

4

4b

Uhøvisk framferd overfor personale eller medelevar.

4 – 15

Kan føre til nedsett direkte

4c

Hærverk på skulen eller medelevar sin eigedom, eller steling  (i skuletida).

4d

Fusk, forsøk på fusk eller plagiat på prøver, innleveringar o.l.

 

Vurdert nedsett til NG ved 15 – 20 merknadar.

Vurdert nedsett til LG ved 50 merknadar.

Elevane skal gjerast kjent med merknadsystemet og kan på spørsmål få vite kor mange merknader dei har til ei kvar tid. Via iSkole kan eleven (og foreldra) kontrollere fråvær og merknadar.

Reaksjonar på regelbrot på internatet

På Framnes ynskjer me:

—Arbeidsro — Sovero — Reine internat — Kristne samlivsformer — Eit rusfritt miljø

Type brot:

Antal prikkar:

Ikkje på eige internat etter innetid: 0 – 60 min

1 pr. 15 minutt

Ikkje på eige internat etter innetid: 1 time à

5–8 (6 frå 2 t. for sein, 7 frå 3 t, 8 frå 4 t.)

På internat for motsatt kjønn etter innetid:

1-2 merknader meir enn ”ikkje på eige internat”, kvart tilfelle blir vurdert.

Overnatting hos motsatt kjønn. (Vere på rommet om natta)

(Den som har besøk får òg ein reaksjon.)

Utvist for 2 – 4 netter

Bråk etter kl. 22.00 kveld før skuledag, (og 01.00 kveld før fridag)

2

Ikkje gi beskjed/krysse av på liste for utreise frå internatet

3, aukande ved gjentaking. Max 5

* Ikkje på eige rom: 0- 60 min. etter ”inn på eige rom”

1 pr. 30 minutt

* Ikkje på eige rom: Over1 time etter ”inn på eige rom”

3 – 5 (4 frå 2 t, 5 frå 3 t. for sein)

Å ha besøk på rommet etter ”inn på eige rom”:

To mindre enn å vere på feil rom, min.1 prikk

Høg lyd på stereoanlegg i leksetid og etter innetid

2 – 4 etter skjønn

Køyring med motorkøyretøy på området, utan løyve

7

Ikkje møtt til internatplikter i internattimane

Trekkjer kr. 50-100,- pr gong

+ 2-6 prikkar

Ikkje ryddig/vaska rom etter varsla romsjekk

2 – 4

Røyking utandørs på Framnes-området (utanfor røykeplassen)

10

Røyking innendørs på Framnes-området

20

Vasskrig inne i hus

10 – 20

Dekke til brannalarmen

10

Overnatte i Kvam (ikkje klarert av rektor/evt. tilsyn)

10

Alkoholrelaterte saker, t.d. inntak/oppbevaring av alkohol 

Utvist 1–4 netter og 40 prikkar

Oppbevaring eller bruk av narkotika /dopingmidler

Utvist for godt frå internatet

Uhøvisk framferd overfor personale og medelevar

Kvart tilfelle blir vurdert

Hærverk på skulen eller medelevar sin eigendom

Kvart tilfelle blir vurdert. Den som har utført dette, blir normalt erstatnings-pliktig.

Steling

Kvart tilfelle blir vurdert

Utløyse brannalarmen etter kl. 23.00

Kr. 300,- , kvart tilfelle blir også vurdert i forhold til antall prikkar

Bruk av levande lys/open eld

10

Brot på reglane vedr. møblering

Kvart tilfelle blir vurdert

Brot på IKT-kontrakt

Kvart tilfelle blir vurdert

*Tidspunkt for inn på eigne rom: sjå dagsorden under

 

Dagsorden på Framnes

 

Kvardagar

Fredag

Laurdag

Søndag

Frukost

7.15 – 7.50

7.15 – 7.50

9.00 – 9.45

9.00 – 9.45

Andakt

9.35

9.35

   

Lunsj

11.20 – 12.00

11.20 – 12.00

   

Middag

14.45 -15.30

14.45 -15.30

13.30 – 14.00

13.30 – 14.00

Leksetid/

Ro på internatet

15.30-18.00

22.00 à

00.00 à

00.00 à

22.00 à

Kaffimat/frukt

   

16.00

16.00

Kveldsmat

18.45 – 19.30

18.45 – 19.30

18.00 – 19.00

18.30 – 19.00

Møte i peisestova

Onsdag kl. 20

   

(20.00)

Låse idrettshall

22.00

00.30

00.30

22.00

Låse hovudbygg

22.15

00.45

00.45

22.15

Låse internata

22.30

01.00

01.00

22.30

Låse stovene

Ved ”inn på eigne rom”

Vg1/2: 02.00

Vg1/2: 02.00

Ved ”inn på eigne rom”

Elevane på eigne rom

Vg1: 22.30

Vg2: 23.00

Vg3: 23.30

Vg1: 01.00

Vg2: 01.00

Vg1: 01.00

Vg2: 01.00

Vg1: 22.30

Vg2: 23.00

Vg3: 23.30

         
         
         

Timeplan for skuletimane:

Timar:

Klokka:

 

Timar:

Klokka:

1. – 2.

8.00 – 9.30

 

5. – 6.

12.00 – 13.30

Morgonsamling

9.35 – 9.50

 

7.

13.35 – 14.20

3. – 4.

9.55 – 11.30

 

8.

14.25 – 15.10

Lunsj

11.30 – 12.00

     

 

SKULERUTE  2019/20

Aug.

Skulestart laurdag 17.08

12 dagar

Sept.

 

21 dagar

Okt.

Haustferie mån 07.10 – fre 11.10

Internata blir stengde fre 04.10 kl 16.00 til søn 13.10 kl 14.00

18 dagar

Nov.

Laurdag 02.11: Skulelaurdag/foreldredag

Fredag 15.11. Fri

Måndag 18.11: Fri

Tysdag 19.11: Misjonsprosjektsdag, evt skule for dei som ikkje vil vere med på denne.

Laurdag 30.11: Skulelaurdag/Open dag/helg

21 dagar

Des.

Fredag 20.12: Siste skuledag før jul (fri kl 12)

Internata blir stengde 20.12 kl 16.00 til 05.01 kl 14.00

16 dagar

Jan.

Måndag 06.01: Skulestart etter jul

20 dagar

Febr.

Laurdag 01.02: Skulelaurdag/foreldredag

Vinterferie mån 24.02 – fre 28.02

Internata blir stengde fre 21.02 kl 16 til søn 01.03 kl 14.00

16 dagar

Mars

 

22 dagar

April

Påskeferie mån 06.04 – mån 13.4

Tysdag 14.04: skulestart etter påske

Internata blir stengte fre 03.04 kl 16 til mån 13.04. kl 14

16 dagar

Mai

Fri fre 01.05.

Fri mån. 18.05

Fri tors 21.05 (Kr Himmelfartsdag) (Skule på fredag 22.05)

18 dagar

Juni

Fri mån. 01.06 (2. pinsedag)

Avslutningsfest Vg3 laur. 13.06, som er siste skuledag.

10 dagar

TOTALT:

 

190 dagar

(Før haustferie, vinterferie og påskeferie har me tidlegare gitt fri kl. 13.30, men det har me ikkje lov til lenger. Elevar med lang reiseveg kan søke om fri.)

Studiedagar for lærarane:

Tys. 13.08 t.o.m tors. 15.08.

Mån. 11.11.

Mån. 15.06 og tys. 16.06.