Skip to content

Spesifisering av fråvær

Mål: Minst mogeleg fråvær, og dermed mest mogeleg til stades i undervisninga.

Fråvær som ikkje skal førast som fråvær:

 • Dokumentert samtale med rektor, rådgjevar eller andre ved skulen.
 • Dokumentert samtale med helsesøster, skulelege eller PPT på Framnes.
 • Elevrådsarbeid godkjent av rektor.
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærar eller rektor. (Dette er no blitt strengare – elev og faglærar må skrive ei plan med henvising til læreplanmål om kva som skal gjerast.) Skal brukast berre i spesielle tilfeller.
 • Fråvær i fag pga. aktivitet i skulen sin regi. Skal markerast som «O – organisert studiearbeid». (T.d. tur med friluftsliv, ekskursjonar og skulelagskampar som fører til fråvær i andre fag.)

Fråvær er delt i tre hovudtypar:

 • 10-dagars regelen (ikkje teljande, “I-dagar”)

Fråvær som på vitnemålet kan trekkast ifrå opp til 10 dagar, såkalla  «I-dagar»: (Dette gjeld berre heile dagar. Om ein er borte delar av dagen må ein velje om ein vil bruke ein av dei 10 dagane eller få timefråvær.)

 • Hjelpearbeid, arbeid som tillitsvald, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på minst regionalt nivå. (Må vere dokumentert av instans.)
 • Lovpålagt oppmøte, som t.d. sesjon.
 • Helsegrunnar/sjukdom: Ved langvarig sjukdom (med legeattest) blir dei tre første dagane ståande som fråvær, men frå dag fire kan ein trekke ifrå på 10-dagarsregelen. Elevar med kronisk sjukdom (legeattest) kan trekke ifrå frå dag ein (etter eigenmelding).
 • Time hos lege/sjukehus, tannlege, BUP, psykolog eller tilsvarande instansar.
 • Velferdsgrunnar som t.d. gravferd, reisedagar ved lang heimreise, opp til 2 dagar til religiøse høgtider utanom norsk høgtidskalender, privatisteksamen i nye fag (med ein lesedag), opp til 2 dagar til intervju eller «hospitering» på høgskular (for Vg3-elevar).

Merknadar til velferdsgrunnar:

 • Gravferd: Normalt gravferdsdagen pluss evt. dagen før og dagen etter ved lang reise. Etter søknad kan fleire dagar bli innvilga.
 • Lang reiseveg: Elevar som har lang reiseveg heim kan søke om å få reise tidlegare 3 gonger i løpet av eit skuleår. Desse kan trekkast frå som I-dagar så sant det er igjen dagar innafor 10-dagarsregelen. (Sjå presisering under «Gyldig fråvær».)
 • Lesedag før privatisteksamen (ved nye fag): Normalt siste skuledag før eksamen. Kan velje ein annan dag etter avtale med kontaktlærar, men kan ikkje leggast til dag med prøve eller andre særskilde opplegg.
 • Elevar som har foreldre som bur «fast» i utlandet kan få opp til 5 «I-dagar» for å besøke desse.
 • Hjelpearbeid: I ugt.pkt. tenkt ved større kriser, men kan få opp til 5 I-dagar. Då må det dokumenterast at ein har arbeidd i x dagar à minst 6 timar, og ikkje berre sett på arbeidet. (Men då har ein brukt dei 5 «familiedagane».)
 • Gyldig fråvær som må dokumenterast (= dokumentert fråvær)

Same som 10-dagars-regelen, men ikkje begrensa til 10 dagar. (Altså: Ein kan vere sjuk i t.d. 20 dagar med legeattest, og alt er gyldig fråvær sjølv om at berre 10 av dagane kan trekkast ifrå.)

I tillegg:

 • Ved sjukdom: Gyldig fråvær frå dag èin. (Eigenmelding eller melding frå foreldre er ikkje)
 • Velferdsgrunnar:
  • Sidan dei fleste elevane bur langt frå foreldra kan foreldre søke om å ta ut eleven opp til 5 dagar i løpet av eit skuleår som gyldig fråvær. (Kan ikkje kollidere med heildagsprøver.) (For elevar med foreldre i utlandet er dette I-fråvær.)
  • Kristne arrangement: Impuls: Ein dag, Kragerø for Vg3: Fri etter lunsj. Andre kristne arrangement etter søknad. Maks 3 dagar pr skuleår.
  • Førarkort: Opp til fire dagar (glattkjøring, langkjøring, bykjøring/kartkjøring og oppkjøring) er gyldig fråvær. Resten av kjøreopplæringa er ugyldig.
  • Lang reiseveg: Elevar som har lang reiseveg heim kan søke om å få reise tidlegare 3 gonger i løpet av eit skuleår. Dette gjeld elevar frå utanom Vestland, Rogaland og vestre delar av gamle Telemark og Buskerud. Und.insp. bestemmer kven som har rett på reisedagar. Dei reisedagane ein ikkje kan trekke ifrå innanfor 10-dagarsregelen er gyldig fråvær.
  • Privatisteksamen ved forbetring av karakter: Eksamensdagen og ein lesedag.
  • Toppidrettsutøvarar kan søke om fri for viktige stemner.
 • Ugyldig fråvær (= udokumentert fråvær)

Om ein elev har meir enn 10 % ugyldig fråvær i eit fag etter første halvår, eller ved standpunktkarakter, skal ikkje faglærar gi karakter i faget. Ved særskilde grunnar kan rektor gi karakter ved opp til 15% fråvær.

 • Faglærar skal gi varsel når grensa på 10 % nærmar seg. (Sjå eigen instruks for kva tid ein skal gi varsel.) (Om faglærar ikkje har gitt varsel ved 10 % fråvær må faglærar likevel gi karakter så sant eleven ikkje har hatt ugyldig fråvær etter varselet.)
 • Alt fråvær som ikkje er I-fråvær eller gyldig/dokumentert fråvær er ugyldig.
 • Dømer på ikkje gyldig fråvær:
  • Kjøreopplæring: Vanlege kjøretimar og teoriprøva er ugyldig fråvær, men glattkjøring, langkjøring, bykjøring og oppkjøring er gyldig fråvær.
  • Konsertar og andre tilstellingar.
  • Reise til andre plassar enn heim.
  • Rigging til t.d. talentiade og russerevy er ugyldig fråvær. Elevar med stort ugyldig fråvær kan få problem med å få karakter.
  • Det er først fråvær over 10% i fag som fører til manglande karakter. Det betyr at elevar med lite fråvær kan ha fråvær som t.d. kjøretimar og reise så sant ein ikkje kjem over 10 % ugyldig fråvær i faget.
  • Ugyldig fråvær gir i utgangspunktet ordensmerknad.

Oversikt over fråværstypar:

Fråværstype

Fråvær på  vitnemålet?

  Gir ordensmerknad?

10-dagars-regelen

  Nei

Nei

Gyldig/dokumentert fråvær

  Ja

Nei

Ugyldig/ikkje dokumentert fråvær

  Ja

Nei: Ein del ugyldig fråvær gir ikkje ordensmerknad dersom det er avtalt med, og godkjent av, kontaktlærar på førehand, td. kjøretimar, lange reiser, rigging til td. russerevy og evt. andre fornuftige velferdsgrunnar, eller sjukdom med eigenmelding (ikkje legeattest) for heimebuarar.

   

Ja: Fråvær som ikkje er avtalt med/meldt til kontaktlærar på førehand, eller fråvær som ikkje er «nødvendig» gir ordensmerknad.

Dokumentasjon og godkjenning av fråvær

Fråvær skal dokumenterast til kontaktlærar.

Faglærar kan godkjenne fråvær for sin time.

Kontaktlærar kan godkjenne fråvær for opp til og med 5 dagar.

Rektor kan godkjenne fråvær for meir enn 5 dagar.

Fråvær som er heilt uforskyldt (som td. forseinka fly) må handsamast særskild. (Ein kan t.d. sette «O-fråvær»)

Søknad om fråvær

Søknadsfrist: Seinast kl. 12 dagen før fråværet. For fråvær meir enn 2 dagar er søknadsfristen 1 veke. For elevar under 18 år må fråvær over 2 dagar godkjennast av føresette. Søknadsskjema ligg på Canvas.

Fråvær på vitnemålet

Ein kan trekke ifrå opp til 10 dagar etter «10-dagarsregelen». Alt anna fråvær, om det er gyldig eller ugyldig, blir ståande som fråvær på vitnemålet. Der står det berre at det er fråvær, og ikkje om det er gyldig eller ugyldig. På vitnemålet blir dette ståande slik:

Fråvær: 1. år: x dag og x timar;    2. år: x dagar og x timar;      3. år: x dagar og x timar

Ein kan søke på slutten av året om å få føre på grunn for fråvær, på eit vedlegg til vitnemålet. Vitnemål får ein først etter Vg3. Viss ein vil ha dokumentasjon for Vg1 og Vg2 må det ordnast på slutten av kvart skuleår. Ein kan ikkje kome på slutten av Vg3 og be om «årsak til fråvær» for Vg1 og Vg2 viss det ikkje er ordna tidlegare. Søknadsskjema for dokumentasjon av fråvær ligg på Canvas.

Fråvær og karaktergrunnlag

For at faglærar skal kunne gi karakter må ein ha eit karaktergrunnlag. Ein elev som har mindre enn 10% ugyldig fråvær i eit fag, men som ikkje har møtt på (fleire) vurderingspunkt, får likevel ikkje karakter når faglærar i god tid i førevegen har gitt varsel om manglande karaktergrunnlag.